FL-SL1102X
DC 24[V] or AC 220[V]
36[W]
FL-SL1102X
FL-SL1102F
DC 24[V] or AC 220[V]
36[W]
FL-SL1102F
FL-SL1102G
DC 24[V] or AC 220[V]
36[W]
FL-SL1102G
FL-SL1102U
DC 24[V] or AC 220[V]
36[W]
FL-SL1102U
FLCL-PJR-400
AC 220 [V]
400 [W]
FLCL-PJR-400
FLPW-ECPJ-7277
AC 220[V]
36~60[W]
FLPW-ECPJ-7277
FLPW-ECPJ-7297
AC 220[V]
54~80[W]
FLPW-ECPJ-7297
FLPW-ECPJ-7409
AC 220[V]
90[W]
FLPW-ECPJ-7409
FLPW-ECPJ-7418
AC 220[V]
60[W]
FLPW-ECPJ-7418

  [1] [2] [3] [4]